Bursa Şubemizde Abdullah Demircioğlu Hocamızı Ağırladık

Bursa Şubemizde, Muhterem Hocamız Abdullah DEMİRCİOĞLU "Zikir Meclislerinin Ganimeti Cennettir" konulu sohbet verdiler. Teşriflerinden dolayı Hocamıza teşekkür ediyoruz.

Abdullah b. Amr şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber’e :“Ey Allah’ın Rasûlü! Zikir meclislerinin ganimeti nedir? Diye sordum. “Zikir meclislerinin ganimeti cennettir cennet!” buyurdular.
 
Hz. Enes (r.a)’dan, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman ondan yiyiniz” Biri, “Cennet bahçeleri nedir” deyince, Resulullah (s.a.v), “Zikir halkalarıdır” buyurdu. (Tirmizi, İmam-ı Ahmed)
 
            A´meş´in, Ebu Sâlih´ten, onun da Ebu Hüreyre ve Ebu Said el-Hudrî´den rivayet ettiklerine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
            Allah Teâlâ´nın bir grup meleği vardır. Bunlar insanların yaptıklarını yazıp kaydeden meleklerden başka bir grup olup yeryüzünde gezerler. Bir araya gelip Allah´ı zikreden bir cemaat gördüklerinde birbirlerini şöyle çağırırlar:
        - Aradığınıza geliniz!
            Bu davet üzerine meleklerin hepsi oraya toplanır ve sonra da zikredenleri çepeçevre kuşatarak halkalarını tâ göğe varıncaya kadar genişletip yükseltirler. Bunun üzerine Allah Teâlâ onlara şöyle der:
    —    Kendilerini bıraktığınızda kullarım ne yapıyordu?
    —    Sana hamd ü senâ ediyorlardı.
    —    Acaba o kullarım beni görmüşler midir ki, bana bu şekilde hamdetmektedirler?
    —    Hayır!
    —    Peki, beni görmüş olsalardı ne yaparlardı?
    —    Daha fazla tesbihte ve hamd ü senâda bulunurlardı.
    —    O kullarım hangi şeyden bana sığınıyorlar?
    —    Ateşten.
    —    Acaba onlar ateşi görmüşler midir ki, ondan bana sığınıyorlar?
    —    Hayır!
    —    Peki, onlar ateşi görmüş olsalardı ne yaparlardı?
    —    Ondan daha fazla kaçar ve ürkerlerdi.
    —    Onlar ne istiyorlar?
    —    Cenneti.
    —    Acaba onlar cenneti görmüşler midir ki onu istiyorlar?
    —    Hayır!
    —    Peki, bir de görmüş olsalardı nasıl olurdu?
    —    Onu daha da fazla isterlerdi.
    —    Ey meleklerim! Sizi şâhid kılıyorum ki, ben o kullarımı affettim.
    —    Ya Rabb! Onların içinde filân adam vardır ki bu meclise seni zikretmek veya onlarla beraber olmak için değil onların herhangi birisinden ihtiyacını istemek için katılmıştır. (Onu da mı affettin?)
    —    Onlar öyle bir kavimdir ki, kendileriyle beraber oturan bir kimse asla kötü olmaz. (Tirmizî; ayrıca Buhârî ve Müslim)
*****
            Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
            Allah´ı zikretmek için bir mecliste oturanları, melekler, halka çevirerek kuşatırlar. Allah´ın rahmeti kendilerini kapsar ve Allah Teâlâ, onları nezdinde bulunan kimselerin yanında anar. (İmam Ahmed, Ebu Ya´lâ ve Taberânî)
 
            “Sadece Allah rızası için bir araya gelip O´nu zikredenlere göklerden şöyle seslenilir: ´Bağışlanmış olarak kalkınız! Ben sizin seyyie (kötülük)lerinizi hasenelere (sevaplara) tebdil eyledim” (Müslim)
 
            Abdullah b. Amr şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber’e 
            “Ey Allah’ın Rasûlü! Zikir meclislerinin ganimeti nedir? Diye sordum. 
            “Zikir meclislerinin ganimeti cennettir cennet!” buyurdular.[ Heysemi X/78 (İmam Ahmed ve Taberani’den); Münziri III/56.]
 
    —    Abdullah b. Mes’ud zikir meclisleri hakkında şöyle buyurmuştur: “Zikir meclisleri, ilmi diriltir ve kalplere huşû verir” - Kenz I/208 (İbn Asâkir’den)
 
            İmam-ı Müslim ve İmam Tirmizî'den (r.anhuma) rivayet edilen bir hadîs-i şerif: "Zikir halkası kurarak oturup Allah 'ı zikreden bir grup Sahâbî topluluğunun üzerine Efendimiz (s.a.v) çıkageldi. Onlara sordu;
        -    Ne için burada oturup halka kurdunuz?
            Cevap olarak:
        -    Yâ Rasûlellah(s.a.v)! Allah 'ı(c.c) zikretmek için, O'na hamd etmek için oturduk.
 
            Rasûlullah Efendimiz(sav) tebessümle şöyle buyurdular:
        -    Vallahi şimdi bana Cebrail(a.s) geldi ve şöyle dedi: Yâ Muhammed(s.a.v)! Allah(c.c) senin bu grup sahabelerinle meleklerine karşı övünmektedir."
 
            İmam Buhârî(r.a) Ebu Hureyre'den (r.a) rivayet ettiği şu hadîs-i şerif çok önemlidir:
            "Allah(c.c) buyuruyor ki: 'Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni zikrettikçe ben kulum ile beraberim. Eğer beni kendi nefsinde zikrederse, ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Eğer beni toplulukta zikrederse ben onun beni zikrettiği topluluktan daha hayırlı bir toplulukta onu zikrederim."
 
            Terğib ve Terhib'te İbnü Rezin el-Ukayli'den gelen hadîs-i şerifle bitireceğiz. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) buyuruyorlar ki:
        -    Yâ Ebâ Rezin! Dünya ve Âhiretin hayrını sende toplayacak bir yol öğreteyim mi sana?
    —    Evet, Yâ Rasûlellah (s.a.v) dedim.
    —    “Zikir meclislerine devam et. Eğer zikir meclisi dağılırsa sen lisanını tek başına Allah 'ın zikriyle hareketlendir.”

Diğer Yazılarımız